§1 DOBOG-REGLEMENT

Stk. 1 Den officielle Taekwondo dobog skal være hvid. Der kan anvendes to modeller:

1. Tunikamodellen
2. Jakke­modellen

a) Såfremt klubben har et klubmærke, skal dette bæres på dragtens venstre brystside.

b) Dansk Taekwondo Forbunds instruktørmærke/knomærke kan bæres på dragtens højre ærme.

c) På ryggen kan der stå Taekwondo og/eller Danmark.

 

d) Det er tilladt danbærere at bære sort revers på deres tunikamodel.

e) Det er tilladt poombærere (danbærere under 15 år) at bære sort/rød revers på deres tunikamodel.

f) Der må ikke bæres reklame på dobog'en. Dobogs der ønskes benyttet under DTaF skal godkendes af DTaF’s Imagegruppe (marketing).

g) Det er klubbernes og instruktørernes ansvar, at dobog reglementet overholdes.

h) Det er ikke muligt at deltage i Dansk Taekwondo Forbund's officielle arrangementer iført ureglementeret dobog.

i) Der må på dobogen være påsat/broderet eget navn forneden på overdelen og/eller på bukselinningen. Skrifthøjde max. 10 mm.

j) På venstre ærme kan bæres et mærke med relation til Taekwondo, eksempelvis klubben eller regionen.

k) I forbindelse med træning og anden aktivitet af ikke stævnemæssig karakter, kan bruges dobog´s af anden udformning end den officielle. Denne må dog ikke være individuel, men skal have relation til et anerkendt taekwondo system, eller være af en udformning brugt af en større gruppe klubber under DTaF. Dobog´en skal godkendes af DTaF´s imagegruppe.

l) Ønskes dobog´s af typer nævnt i pkt. 1 benyttet til stævneaktivitet, kan imagegruppen i samråd med den arrangerende klub give engangs-dispensationer.

 

LANDSHOLD OG OPVISNINGS-HOLD

Stk. 2 Specielt gældende for landshold og opvisnings­hold:

a) På dragtens venstre brystside skal bæres Dansk Taekwondo Forbund's officielle mærke.

b) Dannebrogsflaget bæres på dragtens højre ærme.

c) På ryggen kan der stå Taekwondo og/eller Danmark.

d) Lands- og opvisningsholddragt må kun bæres ved officielle arrangementer, hvor bæreren repræsenterer Dansk Taekwondo Forbund i landsholds- og opvisningssammenhæng.

 

BÆLTE-REGLEMENT

Stk. 3 Bælte-reglement:


Kupgrader & Bælter

10.   Kup - Hvidt med l gul streg. Stregen skal være på det bundne bæltes venstre side.
9.     Kup - Gult
8.     Kup - Orange
7.     Kup - Grønt
6.     Kup - Blåt
5.     Kup - Blåt med l rød streg
4.     Kup - Rødt
3.     Kup - Rødt med l sort streg
2.     Kup - Rødt med 2 sorte streger
1.     Kup - Rødt med 3 sorte streger

c) Dan/poom grader: Indehaver af dangrader bærer sort bælte. Indehaver af poomgrader bærer sort/rødt bælte.

d) Dan- og poombærer kan markere deres dan/poomgrad med streger på det bundne bæltes venstre side. Stregerne markeres med guldbånd/tråd. Stregerne skal være 0,3 cm. bredde. Den første streg placeres 3 cm fra bæltets ende og de øvrige med 0,4 cm afstand.

 

§ 2 REKLAMEREGLER

Stk. 1 Reglement for reklame i forbindelse med Taekwondo-stævner.

Stk. 2 Reklamen må kun omfatte sådanne varegrupper eller illustrationer,
som ikke strider mod idrættens grundtanker og etik.

 

REKLAMEPRODUKTER/-MULIGHEDER

Stk. 3 Reklameprodukter/-muligheder:

a) Kampvestreklame
Det er tilladt med een reklame trykt, klistret eller kantsyet midt på kampvesten. Reklamen må max. være 400 cm2.

b) Kamphjelmreklame
Det er tilladt med een reklame trykt eller klistret på kamphjelmen. Reklamen må max. være 50 cm2, samt 2 reklamer på hver sin side af hjelmen.
Reklamerne må max. være 25 cm2 pr. stk.

c) Kampfladereklame
Reklame på kampfladen er kun tilladt i særlige tilfælde i henhold til stk. 3 - i.

d) Bandereklame
Det er tilladt med reklamer på bander, der er anbragt mellem kampfladen og tilskuerne. Banderne må max. være 60 cm høje. Reklameteksten må max. være 50 cm. høj. Reklameteksten må indeholde firmanavn og/eller produktnavn (slogans er ikke tilladt).

e) Dommerbordreklame
Det er tilladt med een reklame på et forhæng, som for eksempel angiver kampfladenummer. Reklamen må max. være 800 cm2

f) Speakerbordreklame
Det er tilladt med een reklame på et forhæng. Reklamen må max. være 8oo cm2.

g) Sejrspodiereklame
Det er tilladt med een reklame midt på forsiden. Reklamen må max. være 600 cm2.

h) Blomsterkassereklame
Det er tilladt med reklamer på blomsterkasser, anbragt for dekorering af hallen. Reklamerne må max. være 50 cm høje.

i) Nye reklameformer/-metoder kan godkendes af DTaF's imagegruppe efter forudgående aftale med Team Danmarks marketingsafdeling.

Stk. 4 Dansk Taekwondo Forbund påtager sig ikke ved eventuelle godkendelser af stævnekontrakter noget ansvar af økonomisk eller anden art overfor aftaleparterne eller overfor myndighederne m.fl., for parternes efterleven af almindelig dansk lovgivning, f.eks. med hensyn til overholdelse af afgiftsforpligtelser og lignende.

 

REKLAMERETTIGHEDER

Stk. 5 Reklamerettigheder og TV-rettigheder tilhører Dansk Taekwondo
Forbund. Reklamer ved stævner er alene tilladt efter regler i stævnekontrakt med Dansk Taekwondo Forbunds Turneringsansvarlig. Her skelnes mellem stævner som:

a) Dansk Taekwondo Forbund arrangerer (landskampe, EM, VM mv.).

b) Stævner af officiel karakter (DM, Åbne DM, Int. stævner, holdstævner mv.) og

c) Øvrige stævner og poomsemesterskaber. Alle stævner forudsættes afholdt inden for Dansk Taekwondo Forbunds officielle rammer. Ved deltagelse i udlandet skal endvidere de lokalt gældende regler overholdes.

 

REKLAMEINDTÆGTER

Stk. 6 Reklameindtægter fordeles efter regler i stævnekontrakten med Dansk Taekwondo Forbund.

Stk. 7 De til klubbens/organisationens efter stævnekontrakten indkomne beløb må kun anvendes til fremme af klubbens /organisationens almindelige virksomhed og må under ingen omstændigheder udbetales til ledere eller udøvere. De indkomne beløb skal tydeligt fremgå af klubbens/organisationens reviderede regnskab. Dansk Taekwondo Forbund har til enhver tid ret til at kontrollere, at denne bestemmelse overholdes.

Stk. 8 I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte bestemmelse kan DTaF's Hovedbestyrelse ifølge forbundets love indstille til DTaF's Ordens- og Amatørudvalg at foreningen eller dets medlemmer gives advarsler, irettesættelser eller bøder.

I særligt grove tilfælde, eller gentagne tilfælde, kan foreningen eller dens medlemmer indstilles til udelukkelse af Dansk Taekwondo Forbund.
I alle tilfælde, hvor der træffes bestemmelse om udelukkelse af DTaF's Ordens- og Amatørudvalg, kan sagen, inden 14 dage efter at foreningen eller medlemmet har modtaget underretning og kendelsen, indbringes for Danmarks Idræts Forbunds Ordens- og Appeludvalg.

Kilde: Dansk Taekwondo Forbund